Увагу і тепло віддають землякам

Цю вродливу, завжди приязно усміхнену жінку знає вся Умань. Галина Кучер протягом півтора десятка років очолює управління праці та соціаль­ного захисту населення міської ради. Завдяки її невичерпному ентузіазму, діловитості, завзяттю, вдало підібраній команді однодумців діяльність і результати роботи управління визнано одними з кращих в Україні.

Нещодавно старо­давню Умань відвідали представники ЮНІ- СЕФ, Мінсоцполітики, Бюро соціальних та по­літичних розробок, пра­цівники профільних уп­равлінь з різних облас­тей України.

Ми радо зустріли колег, — розповідає Га­лина Михайлівна. — Охоче поділилися свої­ми нововведеннями. Зокрема, про приєд­нання до нашого уп­равління міського цен­тру соціальних служб для сім'ї, дітей та моло­ді. Такий крок допоміг сконцентрувати зусил­ля і кошти, налагодити роботу в одному руслі. У ново-створеному Єдиному центрі соці­альних послуг задіяно 14 штатних одиниць фахівців, трьох соціаль­них працівників. При центрі функціонують відділення з надання допомоги сім'ям із дітьми, учасникам АТО та їхнім родинам, внут­рішньо переміщеним особам. Працюють від­ділення визначення потреб у соціальних послугах, моніторингу та оцінки якості.

Відтепер кожна уманська сім'я може розраховувати на необ­хідну їй підтримку. Фа­хівці із соціальної ро­боти разом із дільнич­ними інспекторами, лі­карями, головами квартальних комітетів, соціальними педагога­ми уважно вивчають проблеми родин, уза­гальнюють їх потреби та подають управлінню для пошуку шляхів їх вирішення. Завдяки обдуманій і ретельній організації цієї роботи нині 20 сімей учасни­ків АТО постійно пере­бувають під комплек­сним соціальним суп­роводом.

Проект Програми розвитку ООН, — про­довжує далі Галина Ку­чер, — дав позитивну оцінку «пілоту» зі ство­рення Єдиного центру соціальних послуг у майже 90-тисячному місті. Ми стали в краї­ні першопрохідцями формування цієї опти­мальної моделі й тепер залюбки ділимося свої­ми напрацюваннями. Досвід роботи управ­ління з реалізації пі- лотного проекту опи­сано Бюро соціальних та політичних розробок у звіті-моніторингу за минулий рік «Системи соціальних послуг в Україні».

Є добрі напрацю- вання уманських «ли­царів милосердя» і в царині отримання до­помоги від внутрішніх та зарубіжних партне­рів. Так, управління виграло грант у шести соціальних проектах на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. У тому числі 84 тисячі доларів СІЛА від Ту­рецького агентства зі співробітництва та ко­ординації (ТІКА), за рахунок яких проведе­но реконструкцію при­міщень, облаштовано обладнанням та мебля­ми Центр реінтеграції бездомних осіб.

Мінсоцполітики на базі Уманського управ­ління здійснювало низ­ку пілотних проектів. Спільно з Міжнарод­ним банком рекон­струкції та розвитку, а також Шведською агенцією міжнародного розвитку уманчани ви­конали проект «Удос­коналення системи со­ціальної допомоги в Україні». За участі бри­танського фонду «Ноу- Хау» проводилося дос­лідження процесів об­слуговування інвалідів. Разом із Міжнародною організацією праці вті­лено в життя проект «Сприяння та розвиток державної системи професійної реабіліта­ції інвалідів».

За ініціативою Гали­ни Кучер ще з 2006 ро­ку почала діяти спро­щена система надання населенню субсидій та допомог. Сьогодні ап­робований в Умані ін­новаційний підхід пра­цює у всій країні. Піль­ги та субсидії на жит­лово-комунальні пос­луги надаються за принципом «єдиного вікна», без звернень до комунальних підпри­ємств. Кожна друга уманська сім'я скорис­талася послугами із призначення субсидій за новим зручним по­рядком. Спеціалісти управління приймають також документи на призначення різних видів соціальної допо­моги молодим сім'ям просто в пологовому будинку.

— У нашому місті, — інформує керівник одного з відділів управ­ління Оксана Кривен­ко, — мешкає 360 ро­дин учасників АТО. У кожної сім'ї є свої тур­боти і проблеми. Щоб захисникам Вітчизни було легше впоратися з ними, ми створили центр дойомоги учас­никам АТО. Цей під­розділ забезпечує на­дання всіх пільг і ком­пенсацій, процес реабі­літації бійців. Особли­ву увагу, щирість і теп­ло наших сердець від­даємо десятьом уман­ським родинам, які втратили на війні сина, чоловіка, брата…

В Умані мешкають майже три сотні осіб, яким виповнилося 90 і більше років. Галина Кучер (ліворуч) завжди вітає з ювілейними датами довгожителів.

Сьогодні в Умані діє три реабілітаційні цен­три, які обслуговують майже дві тисячі міс- тян. Один із них буду­вали всією міською громадою. Реабіліта­ційний комплекс для людей з особливими потребами має відзна­ку Ради Європи та Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

— Очолює нашу другу домівку, — роз­повідає про комплекс ветеран Другої світової війни та педагогічної праці Василь Шевчен­ко, — чудова і чуйна людина Надія Дяченко. Вона вміє розділити з кожним і сум і радість, бо сама пережила пе­кучу материнську три­вогу за пораненого сина-бійця…

Неабияку популяр­ність серед уманчан старшого покоління має клуб ветеранів вій­ни і праці «Надве­чір'я», створений пра­цівниками управління праці та соцзахисту. Тут не тільки прово­дять урочистості та святкові вечори. Що­місяця перед учасника­ми клубу звітують про свою роботу керівники відділів та служб місь­кої ради. Ветерани мо­жуть отримати інфор­мацію з «перших рук», розв'язати свої та ко­лективні проблеми. У місті діє чотири стаціо­нарні відділення Бу­динку ветеранів, а та­кож Будинок милосер­дя з денними відділен­нями медико-соціаль- них послуг та соціаль- но-побутової адаптації. Працює також відді­лення з надання соц- послуг удома, організо­вано підтримку інвалі­дів із розладами психі­ки, курсує автомобіль «швидкої соціальної допомоги». В Умані мешкають майже три сотні осіб, яким випов­нилося 90 і більше ро­ків. Галина Кучер зав­жди вітає з ювілейни­ми датами довгожите­лів.

Постійна, кропітка турбота соціальних працівників — про ді­тей з особливими пот­ребами. У центрі дітей- інвалідів «Пролісок» здійснюється реабіліта­ція 306 дітлахів. Для них улітку працює оз­доровчий табір сана­торного типу «Мрія», який внесено до дер­жавного реєстру дитя­чих закладів оздоров­лення та відпочинку, функціонує центр ден­ного перебування для дітей із кризових сімей «Пелюстки довіри». Для інвалідів, які до­сягай 18 років, діє центр професійної реа­білітації, який має лі­цензію Міносвіти. У цьому закладі хлопці та дівчата з особливими потребами набувають фаху оператора ком­п'ютерного набору, взуттьовика з ремонту, перукаря, флориста то­що.

Не залишаються по­за увагою соціальних працівників і люди, котрі потрапили у складні життєві обста­вини. На базі переда­них Міноборони при­міщень в Умані відкри­то Комплекс надання соцпослуг бездомним та особам із проблема­ми вживання психоак- тивних речовин та за­лежностями. У складі цієї установи — буди­нок нічного перебуван­ня, соціальний готель та два центри: соціаль­ної адаптації звільне­них осіб із стаціонар­ним відділенням для пенсіонерів та інвалідів і реінтеграції бездом­них осіб з відділеннями для сімей із дітьми, жі­нок та чоловіків.

Тісно співпрацює колектив управління з громадськими органі­заціями соціального спрямування. їх в Ума­ні аж сімнадцять. Спільна координація діяльності дає добрі ре­зультати. У місті фун­кціонують правовий всеобуч «Уманська ро­дина», міський центр роботи з жінками «Со­фія», молодіжна соці­альна рада, центр для спілкування дітей-ін- валідів та дітей-сиріт, міський центр соціаль­ної допомоги, підпри­ємство інвалідів «Гар­монія».

— У нашому колек­тиві 93 відсотки пра­цюючих — жінки, — розкриває секрет плід­ної роботи Галина Ку­чер. — І хоч би що там казали чоловіки, однак краще за жінок, з їхніми чуйністю і тер­плячістю, ніхто так сумлінно не впорається з найуразливішою ка­тегорією населення. Утім, без усебічної до­помоги влади також не обійтися. Уманчанам пощастило: Олександр Цебрій — молодий іні­ціативний міський го­лова — підтримує всі корисні задуми і почи­нання, бере активну участь в їх реалізації. Наш колектив також сповнений нових пла­нів і мрій. Віримо: зав­дяки наполегливості, старанню та оптимізму вони обов'язково збу­дуться.

Від редакції. Сьогодні Галина Кучер, заслу­жений працівник соціальної сфери України, кавалер ордена княгині Ольги, депутат Чер­каської обласної ради П'яти скликань, свят­кує свій день народження. «Голос України» зичить Галині Михайлівні міцного здоров'я, натхнення, нев'янучої краси «Софіївки»!

ВИТЯГ з газети "Голос України" від 18 березня №49 (6303) (автор статті Ліна Лебеденко)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *