Коли допомога йде від душі

Відчинивши двері управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ра­ди, що на Черкащині, бачиш зде­більшого жіночі обличчя. «Це й зрозуміло, адже кому як не на­шим берегиням, — коментує ке­рівник управління, заслужений працівник соціальної сфери, де­путат обласної ради п'яти скли­кань Галина Кучер, — оточувати теплом усіх, кому необхідна до­помога. Звісно, й чоловіки успіш­но працюють у цій установі, од­нак жінки дуже глибоко відчува­ють потребу людей у допомозі, вміють терпляче вислухати, зрозуміти, вчасно виконати всі передбачені законом процедури, щоб задовольнити того чи іншого відвідувача».

«Турбота» — програма реальна

Турбота про людей має бути комплексною. Саме так постави­ло питання нелегке нинішнє життя. І саме таку всебічну під­тримку уманців передбачає мі­ська програма соціальної допо­моги «Турбота», розроблена за активної участі управління й за­тверджена міською радою. Ос­кільки це документ, розробле­ний не для «галочки», а з ураху­ванням усіх можливих викликів, які висуває життя, він і дає змогу розгалуженій соціальній сфері міста надавати підтримку всім, кому сутужно: ветеранам війни і праці, інвалідам, учасникам АТО та сім'ям загиблих, внут­рішньо переміщеним особам, сім'ям з дітьми, одиноким мате­рям, дітям-сиротам, бездомним та особам, звільненим з місць позбавлення волі.

Зрозуміло, без керівництва мі­ської ради, депутатського кор­пусу, з яким управління тісно співпрацює, їхнього взаєморозу­міння соціальні питання вирішу­валися б значно важче. Однак завдяки відкритості та комуні­кабельності самої Галини Ми­хайлівни, її помічників міська влада гостро відчуває потреби незахищених. А це виливається у відповідні рішення виконавчо­го комітету, сесій, розпоряджен­ня, спрямовані на соціальну під­тримку.

За ініціативи Галини Кучер у місті вже 10 років діє спрощена система надання субсидій та до­помог, яку нині впроваджено в усій Україні. Пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги тут надають за принципом «єди­ного вікна» без звернень до ко­мунальних підприємств. Недав­но започатковано прийом доку­ментів на призначення різних видів соціальних допомог спеціа­лістами управління безпосеред­ньо в пологовому будинку, що дає змогу надавати соціальні по­слуги за принципом раннього ви­явлення сімей з дітьми. Таку но­вацію позитивно сприйняли жи­телі міста.

Оперативність, відповідаль­ність і толерантність — харак­терні риси працівників відділу призначення соціальних допо­мог. Незважаючи на великий об­сяг роботи з отримувачами суб­сидій, адже кожна друга сім'я нині одержує таку допомогу, го­ловний спеціаліст Світлана Троценко встигає підійти до кожного кваліфіковано, зі знанням усіх нюансів законодавства.

Пільги й компенсації знаходять адресатів

А скільки, здавалося б, не­розв'язних питань виникає в ро­боті із сім'ями учасників АТО! Однак звернувшись у Центр до­помоги учасникам АТО, ніхто з цих людей не йде звідси невдоволений. Пільги та компенсації, які подекуди стають каменями спотикання, тут обов'язково зна­ходять адресатів. Чи не найбіль­шу роль відіграє в цій справі професійність і наполегливість керівника відділу персоніфіко­ваного обліку одержувачів пільг, їх соціального обслуговування та реабілітації Оксани Кривенко. Її загострене почуття справедли­вості, вміння доводити справу до кінця допомагає учасникам АТО та їхнім сім'ям долати бюрокра­тичні бар'єри, яких в Україні чи­мало.

Найбільше ж досягнення ко­лективу управління — іннова­ційні підходи в організації на­дання соціальних послуг, які за­безпечують структурні підрозді­ли Центру соціальних послуг уп­равління праці та соціального захисту населення під керівниц­твом досвідченої Валентини Литвинюк. Особливо тепло від­гукуються уманці про роботу центрів реабілітації, яких у місті три. Вони обслуговують щороку майже дві тисячі осіб. Для цього тут створено необхідну матері­ально-технічну базу, приміщен­ня оснащено підйомниками для доступності інвалідів-візочників. У Центрі соціальної реабілітації «Пролісок» відбувається реабілі­тація дітей з особливими потре­бами. До речі, діти-інваліди, які досягли 18 років, мають змогу здобути освіту в Центрі профе­сійної реабілітації інвалідів за ліцензією Міносвіти з робітни­чих професій: секретар-друкарка, спеціаліст з ремонту взуття, оператор комп'ютерної верстки, перукар, флорист. Молодь охоче йде сюди здобувати робітничі професії.

Реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами, який будували всією громадою, має відзнаку Ради Європи та Державної служби у справах ве­теранів війни та учасників АТО, це осередок спілкування ветера­нів, інвалідів, учасників АТО. І в цьому велика заслуга директора комплексу Надії Дяченко, яка сама недавно пережила тривогу за життя пораненого сина — учасника АТО.

У соціальному управлінні, як кажуть уманці, працюють люди з душею. Це вони завжди допо­можуть знайти вихід зі складної життєвої ситуації. І не тільки до­брою порадою, а й ділом. Примі­ром, малозахищені верстви на­селення тут забезпечують одя­гом та взуттям. Для пенсіонерів створено відділ «Соціальний ко­шик», де раз на тиждень вони можуть купувати продукти без торговельної націнки. Там мож­на дешево відремонтувати одяг та взуття, одержати інші побу­тові послуги. Працює протезно- ортопедичне відділення, ательє «Здоров'я» (масаж удома).

На базі переданих Міністер­ством оборони України примі­щень у місті відкрили комплекс надання соціальних послуг без­домним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам, які проходять тут соціальну адапта­цію, лікуються.

Доброї слави зажили міський фонд соціальної допомоги ім. О. М. Коллонтай, міський центр роботи з жінками «Софія», центр для спілкування дітей-інвалідів та дітей-сиріт, підпри­ємство інвалідів «Гармонія», які створені зусиллями управління. Воно координує роботу 17 гро­мадських організацій соціаль­ного спрямування інвалідів, правового всеобучу «Уманська родина», молодіжної соціальної ради. У місті завдяки ініціативі управління організовано клуб ветеранів війни і праці «Надве­чір'я», в якому керівники відді­лів, управлінь та служб Уман­ської міської ради щомісяця зві­тують і відповідають на запи­тання, що турбують ветеранів. Тут вшановують «золоті» по­дружні пари, вітають ювілярів, вручають нагороди.

Оптимальна модель

Цікаво, що Міністерство соці­альної політики України для впровадження пілотних проек­тів не раз обирало саме управ­ління праці та соціального за­хисту населення Уманської мі­ської ради. Тут досліджували зокрема процеси обслуговуван­ня інвалідів за участю Британ­ського фонду «Ноу-хау», спіль­но з Міжнародною організацією праці вивчали проблеми роз­витку державної системи про­фесійної реабілітації інвалідів, разом з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Шведською агенцією міжнарод­ного розвитку працювали над удосконалення системи соці­альної допомоги в Україні.

Завдяки новаторським підхо­дам до роботи Галини Кучер та чітким баченням перспективи розвитку громади в умовах де­централізації міського голови Олександра Цебрія в Умані пер­шими у країні вдалося приєдна­ти до управління міський центр соціальних служб для сім'ї, ді­тей та молоді й запропонувати модель єдиного центру соціаль­них послуг. Після об'єднання в єдиному центрі працюють14 штатних фахівців соціальної ро­боти і три соціальні працівники.

Як засвідчили представники ЮНІСЕФ, Мінсоцполітики, Бю­ро соціальних та політичних розробок, представники управ­лінь соціального захисту з Киє­ва, Одеси, Львова, Черкас, Ма­ріуполя та інших міст, в Умані створено оптимальну модель з надання соціальних послуг ді­тям, молоді, сім'ям, інвалідам, ветеранам, учасникам АТО, пенсіонерам, внутрішньо пере­міщеним особам та іншим враз­ливим категоріям населення. Його досвід нині стає надбанням інших територіальних громад. До Умані щороку приїжджають на всеукраїнські семінари акти­вісти інвалідного руху та пред­ставники управлінь соціального захисту населення з багатьох регіонів України.

Для розв'язання проблем гро­мади управління бере участь у реалізації соціальних проектів із залученням закордонних та вітчизняних партнерів. Одер­жали гранти у шести соціаль­них проектах на суму понад 2,5 мільйона гривень, торік — 84 тисячі доларів США від Ту­рецького агентства зі співпраці та координації, за рахунок яко­го проведено ремонтні роботи та облаштовано обладнанням і меблями Центр реінтеграції бездомних осіб.

Нині кожна уманська сім'я може розраховувати на допомо­гу фахівців соціальної роботи, які спільно з депутатами, діль­ничними інспекторами та ліка­рями, головами квартальних ко­мітетів, соціальними педагогами вивчають проблеми сімей, уза­гальнюють їхні потреби та пода­ють управлінню пропозиції для практичного вирішення.

ВИТЯГ з газети "Урядовий кур'єр" від 18.03.2016 №52 (автор Роман Кирей)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *